01
01

photo Yusuke Tsuchida

press to zoom
02
02
press to zoom
03
03

photo Yusuke Tsuchida

press to zoom
04
04
press to zoom
05
05
press to zoom
06
06

photo Yusuke Tsuchida

press to zoom
07
07

photo Yusuke Tsuchida

press to zoom
08
08

photo Yusuke Tsuchida

press to zoom
09
09

photo Yusuke Tsuchida

press to zoom
10
10
press to zoom

exhibition ‘441 FERTILIZER 1/3’ 2019

solo exhibition ‘441 FERTILIZER 1/3’

at pole-pole LAB